Các web cho đi link RSS

Gửi nguồn cấp RSS đề cập đến việc gửi các nguồn cấp RSS đến các trang web trong thư mục gửi RSS để tăng xếp hạng công cụ tìm kiếm của bạn. RSS là viết tắt của Rich Site Summary và đôi khi cũng có nghĩa là Really Simple Syndication. Nguồn cấp dữ liệu RSS chứa các bản cập nhật của trang web của bạn, tức là nội dung, hình ảnh, video, liên kết được cập nhật, v.v.

 

 

Không. Danh sách các trang web nguồn cấp RSS Alexa
1 http://feedburner.google.com/ 1
2 http://www.answers.com/ 1695
3 https://boingboing.net/ 6183
4 https://www.mediapost.com/ 18628
5 https://www.blubrry.com/ 19685
6 https://www.r-bloggers.com/ 24734
7 http://alltop.com/ 26033
số 8 http://pingomatic.com/ 28752
9 http://www.blogflux.com/ 46568
10 https://www.rss.com/ 50562
11 http://feedshark.brainbliss.com/ 57501
12 http://www.topsiteswebdirectory.com/ 58239
13 http://www.feedage.com/ 78157
14 http://www.bloghub.com/ 80281
15 http://www.plazoo.com/ 82043
16 http://www.blogrollcenter.com/ 105513
17 http://blogrollcenter.com/ 105513
18 http://www.feedlisting.com/ 121653
19 http://www.feedster.com/ 124055
20 http://www.blogdash.com/ 141895
21 http://www.web-directories.ws/Press/RSS_Feeds/ 167815
22 http://www.web-directories.ws/ 167815
23 http://www.wingee.com/ 248192
24 http://www.feedforall.com/ 267690
25 http://www.rss-network.com/ 268424
26 http://www.rapidfeeds.com/ 274047
27 http://www.readablog.com/ 330864
28 http://portal.eatonweb.com/ 341619
29 http://www.rss6.com/ 342630
30 http://www.rssmicro.com/ 404367
31 http://www.digitalpodcast.com/ 414334
32 http://www.rss-specification.com/ 530901
33 http://rssorange.com/ 532164
34 http://feedstar-rss.wikidot.com/ 605174
35 http://www.rssfeeds.com/ 765973
36 https://allfeeds.org/ 778882
37 http://9rules.com/about/feeds 826610
38 http://crayon.net/using/suggest.html 845094
39 http://www.newsisfree.com/ 1007623
40 https://feedfury.com/ 1056032
41 http://www.rss-dir.com/ 1061233
42 http://www.rsshugger.com/ 2757909
43 http://www.findrss.net/ 3513661
44 http://www.oobdoo.com/ 3972510
45 http://feeds2read.net/ 4118524
46 https://www.rssbus.com/ 8229049

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *