Gói dịch vụ Backlink

Chia theo yêu cầu cụ thể của từng đối tượng, Chỉ cung cấp theo gói, không bán theo yêu cầu riêng.

SEOlink

Người mới bắt đầu

SEOpro

Cho tăng trưởng

SEOplatform

Dự án lớn.

Kiểm tra chất lượng từng website

Website được public 100% có cung cấp chỉ số tại thời điểm check bao gồm DA, PA, traffic….Để cập nhập lớn nhất bạn tự tay check bằng ahrefs.

Số lượng được sử dụng hàng tháng

Số lượng theo quy định hàng tháng để đảm bảo chất lượng cho người dùng cũ và người dùng mới. Muabanbacklink không hướng tới số lượng lớn, làm nát site. Nguyên tắc win-win được đảm bảo.

Chất lượng content yêu cầu

Content yêu cầu tối thiểu mới 30% mới, chúng tôi sẽ giúp tối ưu thêm.

Số lượng link từng post

2 link dofollow là tối đa cho phép.

Hỗ trợ index

Cam kết index tối thiểu 80% link

Thời gian lưu trữ link

Toàn bộ thời gian website tồn tại.